ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος, 23/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρ.:οικ23873   Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Σ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 2285360128 FAX: 22850-23570
Mail: smargariti@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή προμήθειας : «Προμήθεια Σ.Σ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων »
Σε συνέχεια της έγκρισης της πολυετούς δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 17.360,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την Α-1740 (ΑΔΑ: ΩΛΕ0ΩΚΗ-119) , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της προμήθειας : «Προμήθεια Σ.Σ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων » από σήμερα Δευτέρα 23/12/2019 έως και Δευτέρα 30/12/2019 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Νάξου. Τα στοιχεία της προμήθειας έχουν ως εξής:
1. Ποσότητα: Σειρήνες Συναγερμού, 2 ηλεκτροκίνητες και 2 χειροκίνητες
2. Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 14.000,00€
3. ΦΠΑ: 24%
Μικρή περιγραφή του αντικειμένου: προμήθεια 2 χειροκίνητων και 2ηλεκτροκίνητων Σειρήνων Συναγερμού πολιτικής άμυνας, ώστε να υπάρξει πλήρης ηχητική κάλυψη στη Χώρα Νάξου. Οι σειρήνες θα εγκατασταθούν σε νέες θέσεις ή συμπληρωματικά σε παλαιές θέσεις. Στον ανάδοχο οι θέσεις θα υποδειχθούν από την επιτροπή ΣΣ Πολιτικής Άμυνας. Η εγκατάσταση των Σ.Σ. θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή και η παραλαβή και δοκιμαστική λειτουργία τους, θα γίνει από επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου, που θα οριστεί από το Δ.Σ. Ν.κ Μ.Κ.
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδευθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1.Φορολογικη Ενημερότητα
2.Ασφαλιστικη Ενημερότητα
3.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση ( θα προσκομίζεται αντί του ποινικού μητρώου).
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η προμήθεια υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Συνημμένη μελέτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.