Προμήθεια σημαιών για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 15219/01.09.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360101
E-mail : press@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την :
«Προμήθεια σημαιών για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί εκ νέου για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 799,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κ.Α. 10-6691 (Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων)
CPV: 35821000-5 [Σημαίες]

Α/Α ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ εκ. (ύψος-πλάτος) ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σημαία Ελλάς 120 – 200 25 11,00 275,00
2 Σημαία με Λογότυπο Δήμου 120 – 200 8 15,00 120,00
3 Σημαία Ελλάς 90-150 25 10,00 250,00

ΣΥΝΟΛΟ 645,00
Φ.Π.Α 24% 154,80
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 799,80

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή ποιότητα των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.