Προμήθεια σημαιών για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αρ. πρωτ. 3710/14.03.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες : M. Mαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285029249
E-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Προς:
Alfa-Sym Βιοτεχνία Σημαιών / Β. Θεοδώρου & ΣΙΑ Ε.Ε.
Άγ. Δημήτριος Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την :
«Προμήθεια σημαιών για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 889,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κ.Α. 10-6691 (Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων)
CPV: 35821000-5 [Σημαίες]

Α/Α ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ εκ. (ύψος-πλάτος) ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σημαία Ελλάς 120 – 200 27 11,00 297,00
2 Σημαία με Λογότυπο Δήμου 120 – 200 8 15,00 120,00
3 Σημαία Ελλάς 90-150 30 10,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ 717,00
Φ.Π.Α 24% 172,08
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 889,08

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (επισυνάπτεται).
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας).

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή ποιότητα των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται έντυπο προσφοράς.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.