ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος, 27/08/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 16407
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.987,60 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 173,00€.
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60152 καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.