ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  εξοπλισμού για την δημιουργία στούντιο τηλε-διάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου, έως και την Παρασκευή  19/06/2009 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου. 
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου(Τηλ:2285360114-115) και στο δικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Ο ανάδοχος της προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Νάξου για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

Σχόλια are closed.