Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Η/Μ εξοπλισμού δεξαμενής καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ με ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, προϋπολογισμού 74.970,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 19/06/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα του Δήμου στη Χώρα Νάξου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου.

Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πατείστε εδώ

Σχόλια are closed.