Προμήθεια τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες: Κονδύλης Νικόλαος                                                                       Νάξος, 14 / 08 /2019
Τηλ.:2285360137                                                                                                         Aρ. Πρωτ.:1391
Fax: 2285023570
E-mail: nikkon@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, “Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
2) Το Ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
3) Το Ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
4) Το Ν. 4270/2014, «Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5) Το Π.Δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
6) Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
7) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
8) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,
9) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,
10) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
11) Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 και ειδικότερα του άρθρου 43, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους της εγκατάστασης τερματικών συσκευών POS,
12) Την με αριθμ. πρωτ. 134/03-03-2017 απόφαση του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τον ορισμό Αντιδημάρχων,
13) Την με αριθμ. πρωτ. 325/12-05-2017 απόφαση του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυ-
κλάδων για την εκχώρηση αρμοδιότητων,
14) Την με αριθμ. πρωτ. 867/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής τεκμηριωμένου αιτήματος διατάκτη,
15) Την αναγκαιότητα εγκατάστασης και χρήσης τερματικών συσκευών πληρωμών POS στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
16) Το με αριθμ. πρωτ. 13593/2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:19REQ005423516 2019-08-09),
17) Το με αριθμ. πρωτ. 13617/2019 τεκμηριωμένο αίτημα,
18) Την με αριθμ. πρωτ. 13780 – 12/8/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ0ΓΟΩΚΗ-1ΟΒ και ΑΔΑΜ:19REQ005438801 2019-08-14, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση,
19) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτονται και που εγκριθήκαν με την υπ αριθμ. 781/14-08-2019 απόφαση του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ΑΔΑ:ΨΡΩΜΩΚΗ-ΣΟ4.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS, η χρήση του συστήματος αυτού και η απόδοση προμήθειας στο Τραπεζικό Ίδρυμα, με χρέωση ως ποσοστό επί των συναλλαγών. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στις Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €).

Το κριτήριο για την κατακύρωση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ποσοστό χρέωσης επί του ποσού συναλλαγής), τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω μελέτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:
1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
• Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς, χωρίς καμία επιφύλαξη.
2)Τεχνικά Φυλλάδια και έγγραφα απ’ όπου θα προκύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων συσκευών καθώς και δήλωση ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας του στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (1 έτος).
Και σε δεύτερο εσώκλειστο φάκελο του πρώτου συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Ως χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται διάστημα για 12 μήνες. Η αναλυτική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης θα ορίζεται στην υπογράφουσα σύμβαση.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στη διεύθυνση Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον εξωτερικά θα αναγράφονται η επωνυμία του συμμετέχοντα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο) και η ένδειξη “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση τερματικών συσκευών POS – Υπόψιν Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης”.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν δημόσια την 04/09/2019, Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στη διεύθυνση Δημαρχείο Νάξου , Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300 και μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κλήρωση, παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, με τα επισυναπτόμενα τεύχη της, είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, δωρεάν και άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμoυ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στη διεύθυνση www.e-naxou.eu
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και οργάνωσης του Δήμου στα τηλ. 2285360137, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος Κονδύλης Νικόλαος .
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτείται να κατατεθούν.
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες και αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές θα είναι σταθερές καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, ενώ τιμές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προσφορές με επιφύλαξη όρων ή είναι υπό αίρεση.
Εκπρόθεσμα υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.