Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνηςείκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ   (24.600 ευρώ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο:

Προμήθεια συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και μετρήσεων ύδρευσης μέσω τερματικών χειρός (PDA)

To έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»

Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού: 12/8/2009 και ώρα 12:00

Διαβάστε αναλυτικά τη Διακήρυξη

Σχόλια are closed.