Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος 23/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 23037

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                              Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες :Σκιαδαρέσης Π.

Τηλέφωνο: 2285360129

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.006,84 ευρώ συμπεριλαμβανομέ- νου του Φ.Π.Α. με την 306/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7Κ7ΩΩΚΗ-72Π), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την  προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , από σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ποινικό Μητρώο
Φορολογική Ενημερότητα
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 1.006,84 €

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.