ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Νάξος,  10/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: οικ 17757

                         
                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013», για την κίνηση μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και κτιρίων  των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 222.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), υπολογιζόμενο στη νόμιμα κάθε φορά διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους (με τον ΦΠΑ), κατά την ημέρα παράδοσης – παραλαβής του.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 27-12-12, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 9.582,00 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360100/130).

Συνημμένα  Άρχεία  

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ  Νικ. Μαργαρίτης                                                           

Σχόλια are closed.