ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά ΝΟΜΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Κοινότητας Ηρακλειάς»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Κοινότητας Ηρακλειάς» από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.
Η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Κοινότητας Ηρακλειάς έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό για τα έτη 2022 και 2023 συνολικό ποσό 7.807,00 €

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022 2023
1 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.004 2.701,00  2.701,00
2 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 25-6641.004    1.202,50  

1.202,50

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.