Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- 18μηνη (Β εξάμηνο 2023-έτος2024)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΠ 24723/2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : Στ. Βερύκοκκος
Τηλέφωνο: 2285026450
e-mail: sveri@naxos.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιας Σύμβασης
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- 18μηνη (Β εξάμηνο 2023-έτος2024)».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη Σύμβαση Προμήθειας του θέματος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 976.515,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η Μελέτη αφορά σε τμήματα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) και δύναται να υποβληθεί προσφορά για ένα, περισσότερα ή για όλα τα επιμέρους τμήματα. Τα υπό προμήθεια είδη είναι :
1. Πετρέλαιο κίνησης: CPV 09134100-8
2. Βενζίνη αμόλυβδη: CPV 09132100-4
3. Πετρέλαιο θέρμανσης: CPV 09135100-5
Η δαπάνη με χρονική διάρκεια Σύμβασης 18 μηνών, θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2024 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Σ:180518), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 06/02/2023 και ώρα 15:00μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης στις 10/02/2023 και ώρα 10:00π.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών 12 μήνες.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική ποσού 2% της εκτιμώμενης αξίας εκάστου τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.e-naxos.eu. Πληροφορίες κ.
Βερύκοκκος Σταμάτης, τηλ.: 2285026450.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.