Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για τη δαπάνη «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Ηρακλειάς», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15.00.
Η εν λόγω δαπάνη αφορά τα κάτωθι:

Τμήμα Α: Δήμος

α/α Περιγραφή Είδος καυσίμου Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων Βενζίνη 500,00 2,60 1.300,00
2 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων Πετρέλαιο 1.450,00 2,60 3.770,00
3 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων ύδρευσης-αποχέτευσης Βενζίνη 0,00 2,60 0,00
4 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων ύδρευσης – αποχέτευσης Πετρέλαιο 750,00 2,60 1.950,00
          7.020,00

 

Τμήμα Β: Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

α/α Περιγραφή Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 800,00 2,00 1.600,00

 

Τμήμα Γ: Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

α/α Περιγραφή Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 1.200,00 2,00 2.400,00

 Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Ηρακλειάς» ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απόδειξη απαραίτητης συνάφειας δραστηριότητας με την ανάθεση)

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.