ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Νάξος, 13-12-2013
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Αριθ. Πρωτ.: οικ. 18321
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         
Ταχ. Δ/νση:   Χώρα Νάξου                                         
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                          
Πληροφορίες: Μ. Πολυκρέτη                                               Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
Τηλέφωνο: 22853-60133                                        
Fax: 22850-23570                                                     
Mail: mpolikreti@naxos.gov.gr                  
                                                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014»

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ' αριθμ. 326/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός της 25ης-11-2013 και υποβλήθηκε ο φάκελος της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια αυτή,
  2. Το υπ' αριθμ. οικ. 17217/27-11-2013 έγγραφο του Δήμου προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής επί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την με αριθμ. 544/2013 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή σύμφωνης γνώμης,
  3. Την υπ' αριθμ. 382/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 13832/11-10-2013 Διακήρυξης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαπραγμάτευση, η οποία θα διενεργηθεί την 20η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 13832/11-10-2013 Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή.
Πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης, θεωρημένα έντυπα του τιμολογίου προσφοράς κλπ. διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου, στη διεύθυνση Χώρα Νάξου, τηλ. 22853-60133 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Σχόλια are closed.