ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Νάξος,  02/10/2017

Αριθ. πρωτ.:21139

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων-έτος 2018».
Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διακηρύττει

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, στα πλαίσια της Σύμβασης Προμήθειας του θέματος. Τα υπό προμήθεια είδη είναι :

1.      Πετρέλαιο κίνησης: CPV 09134100-8

2.      Βενζίνη αμόλυβδη: CPV 09132100-4

3.      Πετρέλαιο θέρμανσης: CPV 09135100-5

4.      Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα : CPV 09211000-1

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης =279.708,01 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

Η δαπάνη βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των νομικών του προσώπων. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) μηνών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (συστημικός αριθμ. 46704) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr  με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 09/10/17 και ώρα 19:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 08/11/17 και ώρα 23:00 μ.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες  με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά  την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται, βάση του αριθμού των τμημάτων όπου συμμετέχει ο προσφέροντας (Άρθρο 2.2.2 Διακήρυξης). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 12 μήνες από την από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.e-naxos.eu.  πληροφορίες κ. Σταμάτιος Βερύκοκκος, τηλ.: 2285360132.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Συνημμένα Αρχεία

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

https://drive.google.com/file/d/0ByVK8AMhovNZbVhHcW8tZHZXNTg/view?usp=sharing

Σχόλια are closed.