Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΟΤΩΩΚΗ-573
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: 11444

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων-ετών 2019-20».

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, στα πλαίσια της Σύμβασης Προμήθειας του θέματος. Τα υπό προμήθεια είδη είναι :
1.Πετρέλαιο κίνησης: CPV 09134100-8
2.Βενζίνη αμόλυβδη: CPV 09132100-4
3.Πετρέλαιο θέρμανσης: CPV 09135100-5
4.Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα : CPV 09211000-1

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης =498.065,69 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%
Η δαπάνη βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2020 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των νομικών του προσώπων.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) μηνών και όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (62160), μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 01/08/201818 και ώρα 08:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 22/08/2018 και ώρα 15:00μ.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Η τελική επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει ξεχωριστά για έκαστο τμήμα (Α1,Α2,Β,Γ.Δ,Ε, ΣΤ) της Σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσό των € 4.981,00, για το σύνολο των τμημάτων.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
www.e-naxos.eu. πληροφορίες κ. Βερύκοκκος Σταμάτης, τηλ.: 22853.60132
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.