ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Νάξος, 20/03/2012
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: οικ.4203                      
                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 για την κίνηση μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και κτιρίων  των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 133.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 03/04/2012, ημέρα Tρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 5.732,00 €
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60121,60153) και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα

Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.