Προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                            Aρ. Πρωτ. 7015/12.05.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                1.Ματθαίο Τριαντάφυλλο και Υιό Ο.Ε
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                2.Λαμπαδάκη Στυλιανό
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Παρασκευή 21 Μαίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Είδη με δυνατότητα υποβολής προσφοράς (1 έως 2 ανάδοχοι) :
• Υδραυλικά είδη που αφορούν στην Δ.Ε. Νάξου
CPV : 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Υδραυλικά είδη που αφορούν στην Δ.Ε. Δρυμαλίας
CPV : 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.799,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναλυτικά το ποσό κατανέμεται ως εξής :
• Στα υδραυλικά είδη που αφορούν στην Δ.Ε. Νάξου αντιστοιχεί το ποσό των 17.359,26 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
• Στα υδραυλικά είδη που αφορούν στην Δ.Ε. Δρυμαλίας αντιστοιχεί το ποσό των 7.440,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ανάδοχος βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής στα σημεία παράδοσης.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.