ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Προς: NCH/ CPS INDUSTRIES LTD – NCH GREECE
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληρφορίες: Βερύκοκκος Στ.

Τηλ.: 22853-60132

Fax: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την προμήθεια «Προμήθεια Υλικού Απόσμησης Απορριμμάτων» σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ως ακολούθως :

«Προμήθεια Υλικού Απόσμησης Απορριμμάτων»

K.A.: 20-6633.003

[Υλικό Απόσμησης Απορριμμάτων]

CPV: 24960000-1 [Ποικίλα χημικά προϊόντα]

Επισυνάπτεται η σχετική Τεχνική Μελέτη με την αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται,  δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής)

2.       Τους κωδικούς ΚΑΔ του οικονομικού φορέα

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ

Συνημμένα Έγγραφα

 

 

Σχόλια are closed.