ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 02/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 22663/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Τηλέφωνο: 228560132
FAX: 2285029049
e-mail: sveri@naxos .gov.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικής αξίας 34.859,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (15€) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.