Προμήθεια υλικών απόσμησης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 12065/2022  ΑΔΑΜ: 22PROC010911722

Προς: ENVIA A.E. Περιβαλλοντικές Λύσεις και Εφαρμογές

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης: «Προμήθεια υλικών απόσμησης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας έτους 2022»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 20-6633.003, με ποσό ύψους 3.224,00 €, ως ακολούθως:
α/α Περιγραφή
CPV: 39830000-9 Βιοδιασπώμενο υγρό καθαριστικό κάδων απορριμμάτων ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Υγρό απόσμησης – φιάλες των 250ml 50 52,00 2.600,00€
ΦΠΑ 24% 624,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.224,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διαχειριστή και των μελών του Δ.Σ., που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθεια υλικών απόσμησης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας» ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Τα απαιτούμενα από τη Μελέτη: πιστοποιητικά έγκρισης από το Γ.Χ.Κ. καθώς και ΥΔ του κατασκευαστή, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, που θα εξουσιοδοτεί την Αναθέτουσα Αρχή για το έλεγχο του εν λόγω εγγράφου, τα αναφερόμενα ISO και ΥΔ (Ν. 1599/86) αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.