ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Νάξος, 18  /10 /2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: 19074
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
(Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , »σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  33.764,00 ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 184 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ . 7Σ3ΡΩΚΗ-ΟΘΖ
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Πέμπτη 3-11-2016 και ώρα 10.00π.μ. έως 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου. 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Σχόλια are closed.