Προμήθεια υλικών συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 9879/17.06.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου,
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Προς:
ΧΡΩΜΑΤΑ «ΚΟΡΡΕΣ» / ΤΕΡΡΗ ΑΙΚ. ΚΟΡΡΕ / ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τ.Κ. 84 300 ΝΑΞΟΣ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Προμήθεια υλικών συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Τεχνική Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.991,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ανάδοχος βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής των προς προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση).
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Επισυνάπτεται τιμολόγιο προσφοράς σε μορφή word.

Ο Αντιδήμαρχος

 

Ευάγγελος Κατσαράς

Comments are closed.