ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

 

Προς: ΧΡΩΜΑΤΑ «ΚΟΡΡΕΣ» /ΤΕΡΡΗ ΑΙΚ. ΚΟΡΡΕ /ΧΡΩΜΑΤΑ- ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια υλικών συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων»

Κ.Α. 15-6662.004 (Προμήθεια υλικών συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων)

CPV: 44110000-4 [Κατασκευαστικά υλικά]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1.      Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

2.      Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

3.      Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

4.      Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)

5.      Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

 

Ο Δήμαρχος καα,

Κατσαράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.