ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
                                                                                                    Νάξος, 3/10/2011
                                                                                                      Αρ. Πρωτ.:12552

                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 .

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την « Προμήθεια  υλικών συντήρησης Δικτύων Ύδρευσης & αποχέτευσης  έτους 2011   Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 88.659,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 31/10/2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας  των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό, ήτοι ποσό 3.821,52 ευρώ.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».


Διακήρυξη
Τεχνική Περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός
Προυπολογισμός Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

                                                                                       

Σχόλια are closed.