Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ενεργητικής πυροπροστασίας 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού Χώρας Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληρφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Τηλ.: 22853-60132
Fax: 22850-23570

Προς: ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ενεργητικής πυροπροστασίας 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού Χώρας Νάξου», όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας Δ/νσης, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ενεργητικής πυροπροστασίας

1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού Χώρας Νάξου»

Κ.Α. 15-6661 (Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων)

CPV:   35111400-9 (Εξοπλισμός πυρασφάλειας)

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των προϊόντων.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η παράδοση και η τοποθέτηση όλων των υλικών θα γίνει στους δύο παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου και θα γίνει ορθή και έντεχνη συναρμολόγηση και πλήρης έλεγχος, με εγγύηση καλής, ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις εντολές από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.      Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται,  δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής)

2.      Τους κωδικούς ΚΑΔ του οικονομικού φορέα

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος καα,

Κατσαράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.