Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                      Τέρρη Αικ. Κορρέ / Χρώματα «ΚΟΡΡΕΣ»
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 4.926,64 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6662.002 έτους 2021, ως ακολούθως:

Κ.Α.  15-6662.002  [Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων]

CPV: 44110000-4 [Κατασκευαστικά υλικά]

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΚΟΣΤΟΣ

(€)

1 Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι κατάλληλο για το σύστημα στεγανοποίησης Τμχ. 10,00 41,93 419,30
2 Πολυουρία υψηλών μηχανικών αντοχών Τμχ. 20,00 104,51 2.090,20
3                 Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση επαλειπτικών υλικών Τμχ. 100,00 3,90 390,00
4                 Ινοπλισμένο στεγανωτικό ταρατσών βάσης πολυοθρεθάνης νερού Τμχ. 25,00 40,32 `1.008,00
5                              Ρολά Τμχ. 10,00 4,44 44,40
6                               Πινέλα Τμχ. 10,00 2,12 21,20
ΣΥΝΟΛΟ 3.973,10
ΦΠΑ 953,54
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.926,64

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.