ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Νάξος,   18/07 /2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         Αρ. Πρωτ.: 11780
Πληροφορίες: Γ.Μανδηλαράς
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό για την Προμήθεια  Υλικών Συντήρησης και επισκευής Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  27.528,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 02/08/2016, ημέρα    Tρίτη και ώρα 12:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το  Φ.Π.Α.) των υλικών  για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.