Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ       

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου 2009 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.861,55 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/06/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.243,08 €

Περισσότερες Πληροφορίες
Tηλ. 2285360113.

Διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία του διαγωνισμού

Τεχνική Έκθεση
Διακήρυξη
Προϋπολογισμός
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχόλια are closed.