ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                            ΠΡΟΣ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                      ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Προμήθεια υποβρύχιων φορητών αντλιών», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-7135.012, με ποσό ύψους 36.989,20 €, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Άρθρο 1: Τριφασική φορητή αντλία 1 2 2.300,00 4.600,00
2 Άρθρο 2: Τριφασική φορητή αντλία 2 9 720,00 6.480,00
3 Άρθρο 3: Μονοφασική φορητή αντλία 14 720,00 10.080,00
4 Άρθρο 4: Αντλία όμβριων 4 160,00 640,00
5 Άρθρο 5: Αντλία παλετοδεξαμενών 2 1.700,00 3.400,00
6 Άρθρο 6: Υποβρύχια αντλία 3Φ παροχής 5m3 στα 50 ΜΣΥ 2 550,00 1.100,00
7 Άρθρο 7: Υποβρύχια αντλία 3Φ παροχής 5m3 στα 100 ΜΣΥ 2 690,00 1.380,00
8 Άρθρο 8: Υποβρύχια αντλία 3Φ παροχής 5m3 στα 160 ΜΣΥ 1 1.100,00 1.100,00
9 Άρθρο 9: Υποβρύχια αντλία 1Φ παροχής 2,4m3 στα 174 ΜΣΥ 1 1.050,00 1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 29.830,00
ΦΠΑ 24% 7.159,20
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 36.989,20

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διευθύνοντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας υποβρύχιων φορητών αντλιών» ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
  4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
  5. Δήλωση της εταιρείας για την παροχή ειδών σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης

 

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.