Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για το προσωπικό υπηρεσιών Δήμου και τους αιρετούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                              Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, για την ««Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για το προσωπικό υπηρεσιών Δήμου και τους αιρετούς» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για το προσωπικό υπηρεσιών Δήμου και τους αιρετούς»
CPV:37412250-6[Μάσκες]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ειδών.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου
Ο Δήμαρχος
καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα Έγγραφα
Mελέτη

Σχόλια are closed.