Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 12190/04.07.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013005848

Προς: Σκάρκου Μαρία / Φαρμακοποιό

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης: «Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.914,47€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΤΜΧ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10-6631.001 60 229,46€ 19,48€ 248,94€
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) 15-6631.001 475 1.591,09€ 195,45€ 1.786,54€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) 15-6631.002 31 114,42€ 9,96€ 124,38€
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) 20-6631.001 59 240,03€ 25,77€ 265,80€
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) +  ΚΙΒΩΤΙΔΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΜΤ 4397 20-6631.002 128 429,29€ 59,52€ 488,81€
ΣΥΝΟΛΑ 753 2.604,29€ 310,18€ 2.914,47€

 

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
-Αντίγραφο άδειας λειτουργίας φαρμακείου
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: α) «Τα είδη που θα προμηθεύσω στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και είναι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, όπως περιγράφονται στη σχετική Μελέτη» και β) «Η μεταφορά των ειδών ως την Υπηρεσία που θα υποδείξει η ΔΚΕ βαρύνουν τον ανάδοχο»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.