Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                          Κάθε ενδιαφερόμενο
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και των Νομικών του Προσώπων για έτους 2021»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (επισυνάπτεται τιμολόγιο προσφοράς σε μορφή excel).

Είδη με δυνατότητα υποβολής προσφοράς ανά ομάδα (1 έως 2 ανάδοχοι) :
ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού με Φ.Π.Α. 6%
CPV : 33680000-0 Φαρμακευτικά είδη, 33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα
ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ομάδα Β1 με Φ.Π.Α. 13% και ομάδα Β2 με Φ.Π.Α. 24%)
CPV : 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα, 33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης, 38410000-2 Όργανα μέτρησης

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ποσό των 16.104,88 € συμπεριλαμβανομένων αναλογούντων Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος βαρύνεται με την όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής στα σημεία παράδοσης των υπηρεσιών (Δημαρχείο, πρώην ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, Μικρές Κυκλάδες, Δρυμαλία, ΚΕΠ, Ουρσουλίνες, Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Υπηρεσία Δόμησης, Αποθήκες : καθαριότητας, ύδρευσης, πράσινου, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δ.Κ.Ε., Δ.Λ.Τ.)

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.