Προμήθεια φυτών για τη διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 19-10-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. Πρωτ.: 1752
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                         ΠΡΟΣ: Καρουάνα Αρετή – Παπαϊωάννου Μαρία Ο.Ε
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Παραράς Σπύρος
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τετάρτη 25-10-2023, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «Προμήθεια φυτών για τη διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 ΦΥΤΟ ΕΛΙΑ ΤΜΧ  1 45,00 € 13% 45,00 €
2 ΦΥΤΟ ΓΕΡΑΝΙ ΤΜΧ 15 5,50 € 13% 82,50 €
3 ΦΥΤΟ ΛΑΝΤΑΝΑ ΤΜΧ 12 5,50 € 13% 66,00 €
4 ΦΥΤΟ ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΤΜΧ   2    15,00 € 13% 30,00 €
5 ΦΥΤΟ ΖΑΜΙΑ ΤΜΧ   1 35,00 € 13% 35,00 €
6 ΦΥΤΟ ΣΠΑΘΙΦΥΛΟ ΤΜΧ           1 22,00 € 13% 22,00 €
7 ΦΥΤΟ ΣΑΝΣΙΒΕΡΙΑ ΤΜΧ   1 30,00€ 13% 30,00€
8 ΓΛΑΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ(Φ45cm*37cm) ΤΜΧ   11 12,50€ 24% 137,50€
9 πιατο πλαστικο(φ28CM) ΤΜΧ   14 3,00€ 24% 42,00€
10 ΦΥΤΟΧΩΜΑ ΛΙΤΡΑ    26 10,00€ 24% 260,00€
  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α   750,00 €

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.