Προμήθεια φυτών ,δενδρυλλίων, βελτιωτικού εδάφους, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Νάξος :12/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Αρ. πρωτ:22860
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για:

« Προμήθεια φυτών ,δενδρυλλίων, βελτιωτικού εδάφους, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Προμήθεια φυτών ,δενδρυλλίων, βελτιωτικού εδάφους, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού » με ενδεικτικό προϋπολογισμό 10.001,95€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ έως και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.