Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                         Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                  ΒΑΡΣΟΥ –ΚΑΡΑΦΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ –ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) ΚΑΙ Γ (ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. 8835/2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς η οποία προέβη άγονη για το τμήμα Β και Γ, εκδίδουμε εκ νέου πρόσκληση για τα τμήματα αυτά, για την ανάθεση που αφορά στην «Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού» σύμφωνα με τη  19/2021 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το ΤΜΗΜΑ Β & Γ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (988,75 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 35-6693, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-970/28-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις 04-08-2021 και ώρα 13:00.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Σχόλια are closed.