Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
1. ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗ
ΤΗΛ 2285022690
leonidas_statouris@hotmail.com
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ )

2. ΒΑΡΣΟΥ –ΚΑΡΑΦΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ –ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ 2285023195
info@geoponikovarsou.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) ΚΑΙ Γ (ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’αρ. 19/2021 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το ΤΜΗΜΑ Α ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ και είκοσι λεπτών (7.955,20 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 35-6692, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-969/28-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Για το ΤΜΗΜΑ Β & Γ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (988,75 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 35-6693, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-970/28-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα. β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις 11-06-2021 και ώρα 13:00.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Συνημμένα

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειώv

Σχόλια are closed.