Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια φυτών σπόρων και βελτιωτικού εδάφους, έως και την Δευτέρα 22/03/2010 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Τα χαρακτηριστικά των ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.338,05 €.
Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά έως και τον Ιούνιο του 2011 με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου προμηθευτή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών (τηλ. 2285360100) καθώς και από το διαδικτυακό  τόπο του Δήμου Νάξου www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές

Ο Δήμαρχος    κ.α.α. 
Βάλλης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.