ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &                                 Νάξος  04/09/2012
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ.πρωτ.: οικ.12387    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «προμήθεια φυτών σπόρων και βελτιωτικών εδάφους για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων » ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.995,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 13/09/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:00 .
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς το ΦΠΑ).
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121,153&140 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί.

Διακήρυξη

Ο  Δήμαρχος
        καα
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος

Comments are closed.