Δήμος Νάξου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης με τον ΦΠΑ,  ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα (99.779) Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας :
«φωτιστικών νέου τύπου (νατρίου) προς αντικατάσταση παλαιών Δ.Ε.Η. εντός βασικών οδών Τ.Δ. και οικισμών Δήμου Νάξου 2009».
Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού 16/12/2009    ημέρα Τετάρτη     και ώρα 11:00

Συνημμένα της Προκήρυξης:
Διακήρυξη Διαγωνισμού
Τεχνικές Προδιαγραφές
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Comments are closed.