ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  φωτοτυπικού μηχανήματος, έως και την Δευτέρα  16/08/2010 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για το υπό προμήθεια φωτοτυπικό μηχάνημα , παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου (Τηλ 2285360114-5), καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu και στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχόλια are closed.