ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Νάξος,05-05-14       
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                
ΓΡΑΦΕΙΟ TΠΕ                                   Αρ.πρωτ:5927          
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                               
Τ.Κ.: 84300                   
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114                                                      
Fax: 2285023570                                                         
E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                   
                                                                      
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  φωτοτυπικών μηχανημάτων, έως και την Δευτέρα  09/05/2014 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για το υπό προμήθεια φωτοτυπικά μηχανήματα , παρέχονται από το γραφείο ΤΠΕ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-5), καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu και στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.  
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.