ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, έως και την Παρασκευή 13/11/2009 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για τα υπό προμήθεια φωτοτυπικά μηχανήματα , παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου (Τηλ 2285360114-5), καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο http://www.e-naxos.eu/ και στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τη Διακήρυξη

Σχόλια are closed.