ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια  χαρτιού για τους εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Νάξου, έως και την Τετάρτη 03/02/2010 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.  
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου (Τηλ:2285360114) καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου: www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Διαβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
BΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.