ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                   ΝΑΞΟΣ 20-09-2016
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                     Αρ. Πρ.: 16557
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Δ.ΜΑΝΩΛΑΣ-Γ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
Τηλέφωνο:   22850-62165,2285360153
FAX: 22850-23570                         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την  Προμήθεια Χημικών  υλικών  έτους 2016 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Προκηρύσσει  Συνοπτικό  διαγωνισμό  Προμήθειας Χημικών υλικών  του έτους 2016 , για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσηs και των χημικών για τις μονάδες Αφαλάτωσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  από οικονομική άποψη προσφορά. σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/09-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών  Τεύχος α και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 46.050,01   ευρώ   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 170/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ  7ΙΥΗΩΚΗ-ΡΤ0
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 6-10-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Νάξου  που βρίσκεται στην Χώρα της Νάξου. 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην  ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,  Τ.Κ. 84300 , Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη

Ο Αντιδήμαρχος
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ    

Σχόλια are closed.