Προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26 Σεπτεμβρίου 2019
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 16759
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθειας χημικών υλικών αφαλάτωσης, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 41.112,20(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Συνημμένα  έγγραφα 
ΤΕΥΔ

Σχόλια are closed.