ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ
Νάξος, 22/05/2011
Αρ. Πρωτ.: 5790

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2011 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης & αποχέτευσης για το έτος 2011, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161.227,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 07/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα:
Προκήρυξη
Προσφορά
Μελέτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.