ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  AΔΑ:ΨΘΤΛΩΚΗ-ΩΚΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         Νάξος, 1 /09 /2017
Πληροφορίες : Μανδηλαράς Γεώργιος                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 18137
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ—ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ».
ΕΤΟΥΣ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την Προμήθεια Χημικών Υλικών Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου »έτους 2017 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.112,00 € ( συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α 24%)
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.233 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : ΨΡΛΛΩΚΗ-Θ0Ω
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου ενώπιον της επιτροπής διενέργειας την Τετάρτη 20-09-2017 και ώρα 10.00π.μ. έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης ).
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ( άρθρο 12 της διακήρυξης).
Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.