ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  Χημικών υλικών Ύδρευσης –Αποχέτευσης  », συνολικού προϋπολογισμού 206.441,40  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ.2285360126   ,  Πληροφορίες: Δημήτριος Μανωλάς  .

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια,  Χημικών  υλικών   για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου .

Αναλυτική περιγραφή του  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Η Προμήθεια των Χημικών  υλικών  για τις απαιτούμενες  για τα αντλιοστάσια Ύδρευσης και αποχέτευσής αλλά και για την αφαλάτωση

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται   από την υπογραφή της σύμβασης .

Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Αύξων αριθμός Συστήματος :75359

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07/06/ 2019.

Καταληκτική ημερομηνία   υποβολής των προσφορών ορίζεται η   25 η  του μηνός Ιουνίου       2019  και ώρα 23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) χωρίς ΦΠΑ, ανά τμήμα των ζητούμενων ειδών.

Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου των οικονομικών ετών 2019 & 2020 και 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τον

Α) ΚΑ:  25-6633.008   , με το ποσό των  24.273,00 μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2019

Β) ΚΑ:  25-6633.008   , με το ποσό των  45.849,00 μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2020

Γ) ΚΑ:  25-6633.008   , με το ποσό των  45.849,00 μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2021

Α) ΚΑ:  25-6633.010   , με το ποσό των  22840,80 μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2019

Β) ΚΑ:  25-6633.010   , με το ποσό των 33.814,80  μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2020

Γ) ΚΑ:  25-6633.010   , με το ποσό των 33.814,80  μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2021

Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου  www.e-naxos.eu.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό  τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ.

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑΜ καθώς και στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και φέρει κωδ. ΑΔΑ , επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων .

 

Συνημμένα αρχεία 

 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.