ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Νάξος, 27/04/2012   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&                                    Αρ. Πρωτ.: 5744
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Χημικών υλικών Ύδρευσης αποχέτευσης έτους  2012 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 155.611,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 15/05/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διακήρυξη
Μελέτη
Τιμολόγιο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.